Teflix

JAPANSKI ŠTIT ZA SIGURNU ZAŠTITU OD ŠTETNIH INSEKATA

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Teflutrin 15 g/kg
Formulacija
Mikrogranule (MG)

TEFLIX je nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje najdominantnijih zemljišnih štetočina u ratarskim usevima kao što su larve žičnjaka (Elateridae), larve gundelja (Scarabaeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.). Aktivna materija Teflutrin poseduje visok napon pare i brzo se raspoređuje unutar zemljišta gde dolazi u kontakt sa štetočinom, prodire kroz kutikulu prouzrokujući paralizu i kao krajnji rezultat uginjavanje insekta.