Vintec

BUDUĆNOST ZAŠTITE BILJA JE TU

O proizvodu:
Sastav (a.m)
Trichoderma atroviride soj SC1 1 x 10¹²
Formulacija
Vododisperzibilne granule (WG)

Vintec® Vintec je biološki fungicid novije generacije za suzbijanje ESCA/BDA u vinovoj lozi (prouzrokovači Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum) sive truleži u paradajzu i vinovoj lozi (prouzrokovač Botrytis cinerea).

  • Organski proizvod
  • Visok sadržaj aktivne materije
  • Brza kolonizacija na stablu
  • Nema rezidue
  • Zaštita tokom cele godine
  • Bezbedan za primenu
  • Nema toksičnosti