Katoun Gold

2021-06-29T09:42:33+02:00June 29th, 2021|

Katoun Gold BUDUĆNOST BIOLOŠKE HERBICIDNE NEGE O proizvodu: Sastav (a.m) pelargonična kiselina 680 g/l Formulacija Koncentrat za emulziju (EC) KATOUN GOLD® je totalni herbicid novije generacije sa kontaktnim delovanjem. KATOUN GOLD® se može primenjivati i kao desikant.

Vintec

2020-02-12T09:28:50+01:00February 11th, 2020|

Vintec BUDUĆNOST ZAŠTITE BILJA JE TU O proizvodu: Sastav (a.m) Trichoderma atroviride soj SC1 1 x 10¹² Formulacija Vododisperzibilne granule (WG) Vintec® Vintec je biološki fungicid novije generacije za suzbijanje ESCA/BDA u vinovoj lozi (prouzrokovači Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum) sive truleži u paradajzu i vinovoj lozi (prouzrokovač Botrytis cinerea). Organski proizvod Visok sadržaj aktivne [...]

Go to Top